Source code for copulas.bivariate.utils

"""Utilities for bivariate copulas."""

import numpy as np


[docs]def split_matrix(X): """Split an (n,2) numpy.array into two vectors. Args: X(numpy.array): Matrix of shape (n,2) Returns: tuple[numpy.array]: Both of shape (n,) """ if len(X): return X[:, 0], X[:, 1] return np.array([]), np.array([])